Menu
05/10/2022

Wie heeft recht op het sociaal tarief voor energie?

Sommige personen hebben recht op een sterk verlaagd tarief voor elektriciteit en aardgas. Zeker in tijden van explosief stijgende energieprijzen, kan dit een welkom duwtje in de rug zijn.

Van februari 2021 tot eind maart 2023

Van februari 2021 tot eind maart 2023 hebben personen met een verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen, toegekend door de mutualiteit, in het Vlaamse Gewest recht op het sociaal tarief voor aardgas en elektriciteit voor hun eigen gebruik.

U hebt automatisch recht op de verhoogde tegemoetkoming indien u:

  1. Één van de volgende tegemoetkomingen ontvangt: leefloon of gelijkgestelde steun van het OCMW gedurende 3 maanden, inkomensgarantie voor ouderen of gewaarborgd inkomen voor bejaarden, tegemoetkoming voor personen met een handicap, toeslag voor kinderen met een handicap of aandoening met een erkenning van minstens 66% ongeschiktheid of een score van 4 punten in pijler 1 van de medisch-sociale schaal.
  2. In het ziekenfonds bent ingeschreven als wees of niet-begeleide minderjarige vreemdeling.

U kan een aanvraag indienen tot tegemoetkoming indien uw inkomen lager ligt dan een jaarlijks grensbedrag (Verhoogde tegemoetkoming: grensbedragen van de inkomsten - RIZIV (fgov.be)), dat verhoogd wordt indien u weduwe(naar) of alleenstaande ouder bent, een invaliditeitsuitkering krijgt of erkend bent als persoon met een handicap en (nog) geen tegemoetkoming krijgt.

Definitief

U heeft automatisch recht op het federaal sociaal tarief indien u (of een persoon die bij u gedomicilieerd is) één van de volgende tegemoetkomingen ontvangt:

  1. Van het OCMW: leefloon, financiële maatschappelijke dienstverlening gelijkwaardig aan het leefloon, maatschappelijke steun die (gedeeltelijk) terugbetaald wordt door de federale staat, voorschot op inkomensgarantie voor ouderen of tegemoetkoming voor gehandicapten.
  2. Van de FOD Sociale Zekerheid Directie Personen met een Handicap: tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65%, inkomensvervangende of integratietegemoetkoming, tegemoetkoming voor hulp van derden.
  3. Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden of zorgbudget voor ouderen met een zorgnood.
  4. Bijkomende kinderbijslag voor kinderen getroffen door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid of zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte, in beide gevallen met minimale score van 4 punten in pijler 1 van medisch-sociale schaal.
  5. Van de Federale Pensioendienst: inkomensgarantie voor ouderen, tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65% of tegemoetkoming voor hulp aan derden.

U hebt eveneens recht op het federaal sociaal tarief indien u een sociaal appartement huurt waarvan de verwarming op aardgas of warmte afhangt van een collectieve installatie, dat verhuurd wordt door een sociale of gewestelijke huisvestingsmaatschappij, sociale verhuurkantoren erkend door de gewestelijke regering of het OCMW. Om te kunnen genieten van het sociaal tarief, moet de eigenaar/beheerder van het gebouw het sociaal tarief aanvragen, u kan dit niet zelf doen.

Heeft u nog vragen of nood aan advies?

Aarzel niet en contacteer Ad Verlaw of stel uw vraag rechtstreeks via het contactformulier