Menu

Algemene voorwaarden

Adverlaw advocatenkantoor CVBA 
Lid van de Orde van Advocaten   
Advocatentitel verkregen te België

Vestigingsadres 
Filips de Goedelaan 11
8000 BRUGGE
België

Telefoonnummer 
+32 (0)50 32 07 50

Emailadres
advocaten@verlaw.be 

Ondernemingsnummer 
0831.550.019

BTW Identificatienummer 
BE0831.550.019

1. Toepassing

Deze algemene voorwaarden gelden voor de diensten geleverd door de vennoten, medewerkers en personeel van Adverlaw Advocatenkantoor CVBA. Door gebruik te maken van deze website aanvaardt de cliënt deze en verbindt de cliënt zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.

Enkel deze voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen het advocatenkantoor en haar cliënt, die erkent deze te aanvaarden.

De cliënt erkent dat de contractuele relatie enkel bestaat tussen hemzelf enerzijds en de C.V.B.A. Adverlaw Advocatenkantoor anderzijds, met uitsluiting van elke andere partij.

2. Juridische informatieplicht – Dienstenwet

De dienstenwet legt advocaten de verplichting op bepaalde informatie te verstrekken. C.V.B.A. Adverlaw Advocatenkantoor benadrukt dat cliënten uitdrukkelijk voorafgaandelijk kennis moeten nemen van deze algemene voorwaarden en ook de andere pagina’s van deze website dient te bezoeken, waarop al deze informatie uitdrukkelijk staat vermeld.

Alle informatie met betrekking tot deze gegevens kunnen worden geconsulteerd op de website van het advocatenkantoor www.adverlaw.be.

Op voormelde website vinden de cliënten tevens de in te vullen en voor akkoord te ondertekenen overeenkomst met het cliënteel houdende de algemene voorwaarden en tarieven, alsook het in te vullen en voor akkoord te ondertekenen BTW-attest. Ook de privacy-verklaring van het kantoor is te raadplegen via de website.

Het clienteel kan zich tevens akkoord verklaren met de algemene voorwaarden en samenwerking akkoord via een aanklikken voor kennisname via de website.

De reglementen waaraan de advocaten onderworpen zijn, treft U aan op de website van de Orde van Vlaamse Balies.

3. Informatie

Adverlaw Advocaten informeert de cliënt stipt over de uitvoering van zijn opdracht en over het verloop van de behandeling van de zaak.

De cliënt geeft stipt en gedurende de gehele duur van de opdracht, desgevallend op verzoek van de advocaat, alle nuttige informatie aan het kantoor.

Het is de cliënt die verantwoordelijk is voor het verkeerd/onvolledig of zelfs niet doorgeven van alle informatie die dienstig is voor de behandeling van zijn of haar dossier.

4. Beroep op derden

Buiten de gebruikelijke taken die in het advocatenkantoor worden vervuld, gaat de cliënt akkoord dat de advocaat, onder de verantwoordelijkheid van deze laatste, voor specifieke opdrachten een beroep kan doen op andere advocaten voor de uitvoering van zijn opdracht.

Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat een beroep wordt gedaan op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, laat de cliënt de keuze daarvan aan de advocaat.

De advocaat doet slechts met uitdrukkelijke instemming van de cliënt een beroep op andere derden, zoals notarissen, deskundigen of accountants, gekozen in overleg met de cliënt. De kosten voor de prestaties geleverd door deze derden komen steeds ten laste van de cliënt.

5. Kosten en ereloon

De staat van kosten en ereloon van een advocaat kan drie elementen bevatten: de kosten van de advocaat, de gerechtskosten de uitgaven, en het ereloon.

De gerechtskosten en de uitgaven zijn de kosten die de advocaat heeft moeten voorschieten aan derden, zoals de gerechtsdeurwaarder, de griffie, vertalers en openbare instanties.  Deze kosten worden precies en gedetailleerd vermeld in de staat van kosten en ereloon.

Het ereloon is de vergoeding voor de door de advocaat geleverde diensten.

De advocaat kan voor de aanvang van de opdracht en lopende de behandeling van de zaak één of meerdere voorschotten vragen. Een voorschot is het forfaitair bedrag dat de cliënt betaalt aan de advocaat, voorafgaand aan een gedetailleerde staat van kosten en ereloon meer BTW.

In de eindstaat van kosten en ereloon worden de voorschotten op het totale bedrag in mindering gebracht.

De werkzaamheden kunnen maandelijks aan de opdrachtgever gefactureerd worden.

De cliënt betaalt de voorschotten en de eindstaat contant na ontvangst van de uitnodiging tot betalen. De advocaat kan, indien dit voor de goede dienstverlening noodzakelijk is, gemotiveerd een kortere betalingstermijn bepalen. Bi het opstarten van het dossier dient onmiddellijk een eerste voorschot betaald te worden. Zolang er niet is betaald, wordt het dossier niet opgestart.

Indien de cliënt niet akkoord gaat met het gevraagde voorschot of de eindstaat moet hij deze binnen veertien dagen na ontvangst schriftelijk protesteren, zo niet geldt de factuur als aanvaard.

Na schriftelijke aanmaning tot betaling van de openstaande staat van kosten en ereloon en bij gebrek aan terecht bevonden protest is de cliënt op het openstaand saldo rente verschuldigd vanaf de datum van de aanmaning meer een schadebeding, beiden conform de factuurvoorwaarden en het schadebeding met een maximum van 2.000,00 EUR.

Cliënten verklaren zich hoofdelijk met alle begunstigden te verbinden tot de betaling van alle kosten voortvloeiend uit de verstrekte diensten (het ereloon, de kosten, de gerechtskosten, …) alsmede de accessoria (intresten, schadebeding, administratieve kosten, invorderingskosten, …).

Cliënten blijven overigens steeds hoofdelijk gehouden tot integrale betaling van de facturen in die dossiers waar zij persoonlijk procespartij zijn, zelfs indien zij genieten van de tussenkomst van een rechtsbijstandsverzekering dewelke is afgesloten op naam van een rechtspersoon.

De kosten van de advocaat worden berekend conform de tariefvoorwaarden van toepassing op het ogenblik van de opstart van het dossier. De tarieven en voorwaarden worden uitdrukkelijk vermeld in de overeenkomst met het cliënteel die terug te vinden is op de website.

In geval van langdurige procedures worden het ereloon en de kosten automatisch aangepast aan de gebruikelijke tariefaanpassingen dewelke in de toekomst kunnen worden doorgevoerd.

Alle bedragen zijn contant betaalbaar te Brugge. Elk onbetaald bedrag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een intrest van 10% ’s jaars en een forfaitaire schadeloosstelling van 10% met een maximum van 2.000,00 EUR tenzij de toepassing van de wet tot een hogere intrest of forfaitaire schadeloosstelling leidt. In dit geval is het hoogst toegestane bedrag van toepassing.

De C.V.B.A. Adverlaw Advocaten behoudt zich het recht voor haar tussenkomst te staken wanneer gevraagde provisies/openstaande facturen niet stipt worden vereffend. Wanneer de cliënt geniet van de tussenkomst van een derde betaler (bv. verzekeraar rechtsbijstand) blijft de cliënt niettemin gehouden tot volledige betaling van de geleverde prestaties.

6. Derdengelden

De advocaat stort alle bedragen die hij voor zijn cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan zijn cliënt. Indien de advocaat een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, verwittigt hij de cliënt van de ontvangst van het bedrag en brengt hij hem op de hoogte van de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort.

De advocaat mag op de bedragen die hij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon. Hij brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de ereloonstaten van de advocaat te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen.

De advocaat stort alle bedragen die hij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden behoudens het voorgaande.

7. Aansprakelijkheid

De C.V.B.A. Adverlaw is verzekerd voor zijn beroepsaansprakelijkheid voor een bedrag van 6.000.000,00 EUR.

De advocaat informeert de cliënt dat voor de specifieke behandeling van zijn zaak, voorwerp van deze overeenkomst, een hogere verzekering kan worden afgesloten mits het betalen van een bijkomende premie aan de cliënt. 

De cliënt vindt de hierboven vermelde verzekering van de advocaat voldoende en aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij lijdt ten gevolge van een beroepsfout van de advocaat wordt beperkt tot het bedrag waarvoor de advocaat op dat moment is verzekerd. In geval van professionele fouten is elke aansprakelijkheid van de advocaat per schadegeval beperkt tot dat in desbetreffend geval door de verzekeraar onder de beroepsaansprakelijkheid wordt uitbetaald. Deze beperking is niet van toepassing in geval van opzet of grove fout van de advocaat. 

Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, zonder dat de advocaat hieraan fout heeft, wordt de schadevergoeding op grond van een beroepsfout van de advocaat beperkt in hoofdsom, kosten en intrest tot een bedrag van 10.000,00 EUR.

8. Herroepingsrecht

De advocaat verbindt zich ertoe zijn prestaties binnen een redelijke termijn te leveren, er wordt geen lichamelijk roerend goed gekoppeld aan de dienstverlening.

De consument –client erkent uitdrukkelijk dat de bestelling van een dienst een betalingsverplichting in zijn hoofde inhoudt.

Het plaatsen van een bestelling van diensten kan desgevallend gebeuren via een aanklikken van een knop op de website.

In geval van specifiek afgesproken termijnen verbindt CVBA Adverlaw Advocaten zich ertoe om redelijke inspanningen te leveren om deze termijnen na te komen. Het kantoor kan in geen geval aansprakelijk worden geacht voor de overschrijding van termijnen die te wijten zijn aan de cliënt, aan derden of aan overmacht.

Bij advisering van de cliënt via de website, begint CVBA Adverlaw Advocaten niet met de uitvoering van de diensten tot het verstrijken van de wettelijke herroepingstermijn van 14 dagen te rekenen vanaf de dag van contractsluiting.

Indien de cliënt wenst dat de advocaat onmiddellijk aanvangt met de uitvoering van de diensten, moet hij of zij hem uitdrukkelijk voorafgaand hierom verzoeken. Op deze manier erkent de cliënt dat hij afstand doet van het herroepingsrecht zodra het contract volledig is uitgevoerd.

Voor zover de cliënt een dergelijk verzoek van onmiddellijke uitvoering doet, en vervolgens zijn of haar herroepingsrecht inroept voordat het contract volledig uitgevoerd is, factureert CVBA Adverlaw Advocaten aan cliënt een bedrag van erelonen en kosten dat pro rata berekend wordt a rato van de reeds geleverde diensten op het ogenblik waarop de cliënt CVBA Adverlaw Advocaten op de hoogte brengt van de uitoefening van het herroepingsrecht.

Cliënt kan van zijn of haar herroepingsrecht gebruik maken door dit schriftelijk en ondubbelzinnig aan CVBA Adverlaw Advocaten mee te delen  dit ontlast hem niet van de verplichting tot betaling van hetgeen reeds geleverd werd aan diensten door de advocaat..

9. Witwaspreventie

Bij toepassing van een Europese richtlijn aangenomen eind 2001, heeft de Belgische wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme sinds februari 2004 de identificatieplicht en de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties uitgebreid tot dienstverlening voor advocaten.

Advocaten zijn sindsdien wettelijk verplicht in bepaalde omstandigheden hun cliënten te identificeren en het bewijs ervan te bewaren. Deze verplichting geldt zowel tegenover natuurlijke personen, rechtspersonen als vertegenwoordigers.

10. Privacy bepalingen

De cliënten verlenen aan Adverlaw Advocaten uitdrukkelijk de toestemming om zijn/haar persoonsgegevens te verwerken. Meer bepaald wordt aan Adverlaw Advocaten de toestemming verleend om alle informatie te verwerken dewelke het advocatenkantoor nuttig acht voor de uitvoering van de overeenkomst en dit gedurende de volledige duurtijd van de overeenkomst alsook minstens de wettelijke bewaartermijn waaraan advocaten gebonden zijn. 

Inzoverre het dossier handelt over lichamelijke letsels, verleent de cliënt aan Adverlaw Advocaten tevens en uitdrukkelijk toestemming om ook zijn/haar medische gegevens te verwerken. 

Meer bepaald wordt aan Adverlaw Advocaten de toestemming verleend om alle medische gegevens te verwerken dewelke het advocatenkantoor nuttig acht voor de uitvoering van de overeenkomst en dit gedurende de volledige duurtijd van de overeenkomst alsook minstens de wettelijke bewaartermijn waaraan advocaten gebonden zijn.

Adverlaw Advocaten bewaart de persoonsgegevens van de cliënt niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doel te realiseren waarvoor de gegevens werden verzameld. Ad Verlaw Advocaten houdt de gegevens van het cliënteel bij gedurende de volledige duurtijd van de overeenkomst alsook gedurende minstens vijf jaar na de beëindiging van de overeenkomst en dit conform artikel 2276bis van het Burgerlijk Wetboek. 

Adverlaw Advocaten verkoopt Uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien nodig voor de uitvoering van de overeenkomst met de cliënt.

Conform de wettelijke bepalingen terzake, heeft de cliënt steeds volgende rechten inzake de verwerking van zijn persoonsgegevens:

  • Recht op informatie
  • Recht op inzage
  • Recht op rectificatie
  • Recht op verwijdering/gegevenswisseling 
  • Recht van verzet
  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens 

Aangezien advocaten persoonsgegevens van het cliënteel (i) gebruiken voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering en (ii) advocaten wettelijk verplicht zijn hun dossiers tot vijf jaar na de beëindiging van de overeenkomst te bewaren, is het advocatenkantoor niet verplicht om in te gaan op een verzoek tot verwijdering of wissing van Uw persoonsgegevens.

Hoe dan ook primeren steeds de deontologische verplichtingen inzake het beroepsgeheim van advocaten. 

Voor verdere vragen of inlichtingen in verband met de uitoefening van de specifieke rechten of privacy policy van het kantoor, kan steeds contact opgenomen worden met Mr. Paul DEMAEGDT, de privacy-verantwoordelijke op kantoor. De integrale privacyverklaring van het kantoor is tevens te consulteren op de website van het kantoor. 

11. Beëindiging van de overeenkomst

De cliënt kan op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door de advocaat daarvan schriftelijk op de hoogte t brengen. De advocaat maakt zijn eindstaat van kosten en ereloon over aan de cliënt, rekening houdend met zijn prestaties tot aan de beëindiging van de overeenkomst. De advocaat kan geen schadevergoeding vragen.

Op eerste verzoek zal de advocaat aan de cliënt de stukken van het dossier terugbezorgen mits betaling van de kosten van samenstellen dossier en verzendingskosten.

De advocaat kan ten allen tijde een einde maken aan de overeenkomst, door de cliënt hiervan schriftelijk te verwittigen. Voor de bepaling van het ogenblik waarop hij zijn prestaties staakt, dient de advocaat rekening te houden met de mogelijkheid voor de cliënt om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat.

Niet betaling van een gevraagde provisie, factuur of kostenstaat ontslaat de advocaat van alle verplichting tot verder afwerken van het dossier ook indien de zaak hoogdringend is of een pleitzitting is gefixeerd.

12. Klachten

Alle klachten over de verstrekte diensten en alle gewenste bijkomende informatie omtrent de verstrekte diensten kunnen door de cliënten worden gericht aan CVBA Adverlaw via de gekende contactgegevens.

13. Toepasselijk recht en geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing.

Partijen regelen hun geschillen bij voorkeur in der minne. Zij laten voorafgaand aan elke gerechtelijke procedure bij voorkeur de zaak oproepen in minnelijke schikking voor de bevoegde rechtbank te Brugge of voor een daartoe bevoegde instantie bij de Orde van Advocaten te BRUGGE. In geval van een gerechtelijke procedure is uitsluitend de/het resp. ratione materiae bevoegde Hof van Beroep te Gent, Rechtbank van Eerste Aanleg te West-Vlaanderen, Afdeling Brugge of het Vredegerecht van het Vierde Kanton te Brugge bevoegd om kennis te nemen van het geschil.