Menu
17/03/2020

Het coronavirus doet ook rechtbanken maatregelen treffen

Ad Verlaw neemt maatregelen tegen het coronavirus en zal met gesloten deuren werken. Dit betekent dat consultaties niet zullen doorgaan. Het kantoor blijft echter wel bereikbaar via telefoon en e-mail indien u ons nodig heeft.

Eveneens nemen de rechtbanken en hoven maatregelen. Zo bijvoorbeeld in familiezaken waarin er vrijstelling wordt verleend voor de persoonlijke verschijning van partijen, welke in de wet is vastgelegd.

Wat is de persoonlijke verschijning in familiezaken?

Partijen moeten verplicht persoonlijk aanwezig zijn op inleidingszittingen, pleitzittingen en zittingen waarop vragen over de kinderen worden besproken van de zaken die gaan over minderjarige kinderen. Pas in uitzonderlijke omstandigheden kan er worden afgeweken van deze persoonlijke verschijning.

Wat als ik niet persoonlijk verschijn als eiser?

Indien u eisende partij bent dan kan ofwel uw eis vervallen worden verklaard of de zaak worden verwezen naar de bijzondere rol.

Als uw eis vervallen verklaard wordt, betekent die dat u deze eis niet meer zal kunnen uitoefenen. Zo bijvoorbeeld kan u uw hoger beroep niet meer uitoefenen indien u niet verschijnt op de zittingen voor het hof van beroep. (Brussel, 27 februari 2015, Act.dr.fam. 2015, afl. 5, 97).

Wordt de zaak verwezen naar de bijzondere rol, dan kan de zaak op vraag van een partij binnen de vijftien dagen opnieuw ter zitting worden gebracht.

Wat als ik niet persoonlijk verschijn als verweerder?

De rechtbank heeft de keuze uit twee mogelijkheden wanneer de verweerder niet verschijnt voor de familierechtbank: de zaak kan worden uitgesteld naar een latere rechtsdag of een vonnis bij verstek uitspreken.

Indien een vonnis bij verstek wordt uitgesproken, komt dit in de meeste gevallen erop neer dat de vordering van de eisende partij volledig wordt ingewilligd. Als het vonnis bij verstek dan nog door de familierechtbank is uitgesproken en niet bij het hof van beroep, staat er enkel hoger beroep open tegen de beslissing en geen verzet. Dit omdat verzet enkel kan bij verstekvonnissen in laatste aanleg. Dit betekent aldus dat de verweerder hierdoor een aanleg verliest.

Wordt de zaak uitgesteld naar een latere zitting en de verweerder verschijnt opnieuw niet persoonlijk, dan zal de rechtbank een vonnis uitspreken dat geacht wordt op tegenspraak te zijn. Dit betekent aldus dat de verweerder in eerste aanleg enkel nog hoger beroep kan aantekenen, maar in graad van beroep er enkel nog beroep in Cassatie openstaat, maar geen verzet.

Wat nu met het coronavirus?

Bij de verplichte persoonlijke verschijning van partijen is het normaal gezien niet voldoende dat u wordt vertegenwoordigd door uw advocaat. Echter wordt vandaag, met het oog op het niet verder verspreiden van het coronavirus, hier de nodige soepelheid aan de dag gelegd.

Er wordt aan de partijen een vrijstelling verleend om persoonlijk te verschijnen en kan via de advocaat worden verschenen (tenzij de rechter hierover anders beslist). Evenwel kan de zaak ook worden uitgesteld, zodat deze op een latere dag wordt behandeld.

Een laatste maatregel die wordt genomen, is om zaken niet meer in te leiden voor 1 mei 2020, tenzij het gaat over zaken die hoogdringend zijn.

Heeft u vragen over wat het coronavirus betekent voor uw situatie?

Aarzel niet en contacteer Ad Verlaw voor en afspraak of stel uw vraag rechtstreeks via ons digitaal loket (ook mogelijk vanuit het buitenland).