Menu
12/08/2019

Juridisch advies wat betreft buitengewone kosten

De zomervakantie is traditioneel één van de uitverkoren periodes waarin tussen ouders discussies rijzen omtrent de buitengewone kosten. Wie dient het vakantiekamp te betalen? Wat gebeurt er met de kosten voor kot en andere studie-gerelateerde kosten voor het aankomende schooljaar?

Teneinde overbodige discussies met uw ex-partner te vermijden omtrent onderhoudsbijdragen voor kinderen zorgt u best voor een zo sluitend mogelijke omschrijving van deze buitengewone kosten. Sedert april 2019 bestaat er nu een officiële lijst vastgelegd bij Koninklijk Besluit om u hierbij op weg te helpen. Heeft u toch nog enkele vragen, de advocaten van advocatenkantoor Adverlaw staan steeds klaar met juridisch advies.

Enkele termen ter verduidelijking

Laat ons eerst een aantal termen verduidelijken. In wetgeving en rechtspraak passeren de termen gewone kosten, verblijfsgebonden kosten, verblijfsoverstijgende kosten en buitengewone kosten vaak de revue. Het onderscheid is niet altijd even duidelijk, zodat deze termen vaak door elkaar gehaald worden.

Gewone kosten voor dagelijks onderhoud

De gewone kosten zijn alle gebruikelijke kosten met betrekking tot het dagelijks onderhoud en de verblijfsregeling van het kind. Deze worden ingedeeld in de verblijfsgebonden en de verblijfsoverstijgende kosten.

 • Verblijfsgebonden kosten zijn de kosten die rechtstreeks verbonden zijn aan het verblijf bij de ene dan wel de andere ouder. Het betreft meer specifiek kosten van huisvesting, nutsvoorzieningen (gas, elektriciteit, water), eten, dagdagelijkse producten (tandpasta, lichaamsverzorging, etc, …).
 • Daartegenover staan de verblijfsoverstijgende kosten die los staan van het verblijf bij een bepaalde ouder. Het gaat bijvoorbeeld om kledij, schoenen, courante gezondheidszorg, ontspanning, de kost van kinderopvang en dagdagelijkse schoolkosten.

Buitengewone kosten voor onvoorziene gebeurtenissen

Tot slot hebben we de buitengewone kosten. In overeenstemming met artikel 203 bis §3, 2e lid B.W. zijn dit uitzonderlijke, noodzakelijke of onvoorzienbare uitgaven die voortvloeien uit toevallige of ongewone gebeurtenissen en die het gebruikelijk budget voor het dagelijks onderhoud van het kind overschrijden.

Welke kosten horen bij welke noemer?

Welke kost nu precies onder welke noemer valt blijft nog steeds voer voor discussie.

De verblijfsgebonden kosten worden specifiek gedragen door de ouder bij wie het kind op dat moment verblijft. De verblijfsoverstijgende kosten worden het vaakst gedragen door de ouder bij wie de kinderen effectief gedomicilieerd staat.

De buitengewone kosten dienen te worden verdeeld tussen beide ouders en staan los van alimentatie, verblijfsregeling en gewone kosten. Lopen de inkomens van partijen gelijk op, wordt doorgaans een 50/50 regeling voorzien. Echter, is er sprake van een substantieel verschil in de inkomsten van partijen kan dit een ongelijke verdeling tussen de ouders verantwoorden, waarbij de ouder met het hoogste inkomen bv. 2/3e betaalt en die met het laagste slechts 1/3e.

De buitengewone kosten opgesomd

Met betrekking tot de buitengewone kosten werd een officiële lijst opgesteld die men terugvindt in het KB van 22 april 2019 tot vaststelling van de buitengewone kosten die voortvloeien uit artikel 203 §1 B.W. en de wijze van tenuitvoerlegging ervan.

Behoudens andersluidend akkoord of rechterlijke beslissing worden deze kosten als volgt gedefinieerd:

Uitzonderlijke medische en paramedische kosten, met name:
 • De behandelingen door geneesheren-specialisten, evenals de door hen voorgeschreven medicaties, gespecialiseerde onderzoeken en gespecialiseerde verzorging.;
 • De kosten van heelkundige ingrepen en van hospitalisatie, evenals van de specifieke behandelingen die eruit voorvloeien – de buitengewone paramedische kosten en hulpmiddelen waaronder orthodontie, logopedie, oftalmologie, psychiatrische of psychologische behandeling, kinesitherapie, revalidatie, prothesen en apparaten, met name de aankoop van een bril, beugel, contactlenzen, orthopedische zolen en schoenen, hoorapparaten en een rolstoel;
 • De jaarlijkse premie van een hospitalisatieverzekering of van een andere aanvullende verzekering die de ouders of één van hen moeten betalen. De premie moet betrekking hebben op de kinderen en dit:
  - Voor zover de kosten hierboven bedoeld voorgeschreven zijn door een bevoegde arts of instantie; 
  - Onder aftrek van de tussenkomt van het ziekenfonds, van een hospitalisatieverzekering of enige andere aanvullende verzekering;
Kosten betreffende de schoolse opleiding:
 • Meerdaagse schoolactiviteiten tijdens het schooljaar zoals ski-, zee- en bosklassen, school- en studiereizen en stages;
 • Noodzakelijk gespecialiseerd en kostelijk studiemateriaal en/of schoolkledij, aan speciale taken verbonden, die vermeld staan op een lijst die de onderwijsinstelling aflevert;
 • Het inschrijvingsgeld en de cursussen voor hogere studies en bijzondere opleidingen alsook niet gesubsidieerd onderwijs;
 • De aankoop van informatica-apparatuur en printers met de softwareprogramma’s die voor de studie noodzakelijk zijn;
 • De bijlessen die het kind moet volgen om in het schooljaar te slagen;
 • De kosten verbonden aan de huur van een studentenkamer;
 • Bijkomende specifieke kosten verbonden aan een buitenlands studieprogramma;

Na aftrek van de eventuele school- en studietoelagen en andere studiebeurzen.

Bepaalde kosten verbonden aan de ontwikkeling van de persoonlijkheid en ontplooiing van het kind:
 • De kosten voor kinderopvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar;
 • Lidgeld, basisbenodigdheden en kosten voor kampen en stages in het kader van culturele, sportieve of artistieke activiteiten;
 • Inschrijvings- en examengeld voor de rijopleiding en de theoretische en praktische examens voor een rijbewijs voor zover dit niet kosteloos langs de school kan behaald worden maar via een rijschool moet gebeuren.
Overige kosten:

Alle overige kosten die de ouders in een gezamenlijk akkoord als buitengewoon benoemen of die als zodanig door de rechter gekwalificeerd worden.

Behalve in geval van hoogdringendheid of bewezen noodzakelijkheid dienen deze kosten het voorwerp uit te maken van voorafgaand overleg en akkoord, zowel wat betreft de opportuniteit van de uitgave als de hoogte ervan.

Afrekening van de buitengewone kosten

Afrekening van buitengewone kosten gebeurt, opnieuw behoudens andersluidend schriftelijk akkoord of rechterlijke beslissing, dan weer als volgt:

 • Driemaandelijks;
 • Vergezeld van een kopij van de bewijsstukken door de ouder die de betaling vraagt;

Betaling dient te gebeuren binnen de vijftien dagen na mededeling van de afrekening met stukken.

In overleg met beide partijen

Bovenstaande lijst kan door ons samen met u worden aangepast op maat in onderling overleg met de tegenpartij om tot een optimale regeling van de onderhoudsbijdragen omtrent uw kind(eren) te komen.

We raden aan om zo specifiek mogelijk te werk te gaan en ook de modaliteiten van overleg, afrekening en betaling zo gedetailleerd mogelijk te beschrijven. Op die manier worden onduidelijkheden, verschillende interpretaties en toekomstige discussies definitief verleden tijd!

Meer weten?

Neem contact op met de advocaten van advoacatenbureau Adverlaw. Wij helpen u graag verder en komen samen tot een zo optimaal resultaat.