Menu
17/09/2021

Welke impact heeft het coronavirus op uw handelshuurovereenkomst?

Niettegenstaande het ergste voorbij lijkt, heeft het Coronavirus nog steeds gevolgen op lopende overeenkomsten, en dan in het bijzonder op de handelshuurovereenkomsten.

Naar aanleiding van de pandemie van het Coronavirus werden door de Belgische overheden crisismaatregelen getroffen om een massale verspreiding van het virus tegen te gaan, waaronder de verplichte sluiting van cafés en restaurants.  De handelshuurder werd hierdoor belet zijn handelszaak uit te baten op de wijze die hij voor ogen had op het ogenblik dat hij zijn handelshuurovereenkomst afsloot met de verhuurder.

Het is dan ook niet ondenkbaar dat er gedurende deze periode betalingsmoeilijkheden zijn ontstaan. De vraag rijst hoe deze problematiek wordt benaderd in de rechtspraak.

De wederzijdse verplichtingen van huurder en verhuurder

Hoewel de huurder tijdens de verplichte sluiting van zijn handelszaak geen of slechts geringe inkomsten genereert, heeft de huurder overeenkomstig zijn handelshuurovereenkomst een betalingsverplichting ten opzichte van de verhuurder. Anderzijds heeft de verhuurder de verplichting om het rustig genot van het gehuurde goed te verschaffen overeenkomstig de bestemming ervan. Daarnaast mag niet uit het oog verloren worden dat ook de verhuurder tegenover derden, zoals financiële instellingen, gehouden is tot diverse verplichtingen.

In deze uitzonderlijke omstandigheden stelt zich dan ook de vraag in welke mate de huurder tot zijn betalingsverplichting gehouden wordt, nu door een wettelijke beslissing hij het genot niet meer heeft van het gehuurde pand. 

Geen eenduidigheid in de lagere rechtspraak

Een analyse van diverse recente vonnissen leert ons dat er geen lijn te trekken is in de rechtspraak. Waar de ene Vrederechter oordeelt dat de huur voor de periode van verplichte sluiting niet verschuldigd is, oordeelt de andere dat de huurder gehouden is tot betaling van het volledige bedrag. Veelal wordt besloten tot een opschorting van de verplichting tot betaling van de huur en/of wordt een herleiding van de huur toegestaan. Dit alles hangt af van de specifieke situatie waarin huurder en verhuurder zich bevinden.

Besluit

De verplichte sluiting van de handelszaken heeft een enorme impact op de economische situatie van zowel huurder als verhuurder. In huidige situatie is het van groot belang dat contractpartijen zich constructief opstellen zodanig dat beide partijen tot een billijke oplossing kunnen komen. 

Heeft u nog vragen of nood aan advies?

Aarzel niet en contacteer Ad Verlaw of stel uw vraag rechtstreeks via ons contactformulier