Nieuwe procedureregels in strafzaken vanaf 01/03/2016

Vanaf 01/03/2016 treden er een AANTAL WIJZIGINGEN in voege m.b.t. de PROCEDURE in STRAFZAKEN:

PROCEDURE STRAFZAKEN:

VROEGER:

  • De zaak werd onmiddellijk behandeld op de inleidingszitting (d.i. de datum vermeld op dagvaarding).
  • In de praktijk werd de zaak gepleit op deze zitting of verzochten partijen om een uitstel naar een latere zitting teneinde conclusies op te stellen. Partijen waren hiervoor niet gebonden aan bindende conclusietermijnen.
  • Conclusies moesten neergelegd worden op de zitting zelf.

VANAF 01/03/2016:

  • Op de inleidende zitting wordt de strafzaak onmiddellijk behandeld ofwel wordt er een proceskalender opgelegd door de rechtbank. Dit heeft tot gevolg dat er bindende conclusietermijnen worden opgelegd aan partijen en een pleitdatum wordt bepaald.
  • Indien conclusies niet tijdig worden neergelegd ter griffie conform de opgelegde kalender, worden ze ambtshalve uit de debatten geweerd door de Rechtbank.
  • Partijen moeten hun conclusies en stukken voorafgaandelijk aan elkaar meedelen (zoals vroeger).

VERZET IN STRAFZAKEN

VROEGER:

Wanneer een partij verstek liet en vervolgens verzet aantekende, had dit automatisch de behandeling van de zaak tot gevolg op de datum waarop het verzet werd vastgesteld voor behandeling (datum vermeld op verzetsexploot gerechtsdeurwaarder).

VANAF 01/03/2016:

Degene die verzet aantekent en kennis had van de dagvaarding in de procedure waarin hij verstek liet (bv. betekening aan de persoon), zal moeten aantonen dat er een geldige reden is waarom hij verstek liet. Het moet gaan om een geval van overmacht.

Doet de eiser in verzet dit niet, dan zal het verzet automatisch ongedaan worden verklaard door de Rechtbank.

De eiser in verzet zal persoonlijk moeten verschijnen of via een advocaat in de verzetsprocedure.

Indien hij nogmaals verstek laat gaan in de verzetsprocedure, dan wordt het verzet ook ongedaan verklaard.

Deze regeling werd ingevoerd om nodeloze procedures te vermijden (bv. om verjaring te bereiken)

Verzetsprocedure wordt dus de uitzondering

HOGER BEROEP IN STRAFZAKEN

VROEGER

De termijn om hoger beroep in te stellen was 15 dagen na de uitspraak.

Het Openbaar Ministerie kreeg een bijkomende termijn van 5 dagen.

Hoger beroep moest ingesteld worden middels een gewone verklaring ter griffie (men kon theoretisch nog een minuut vóór 16 uur hoger beroep in stellen)

VANAF 01/03/2016

De termijn om hoger beroep in te stellen is uitgebreid naar 30 dagen na de dag van de uitspraak.

Het Openbaar Ministerie krijgt een bijkomende termijn van 10 dagen nadat de beklaagde of de burgerrechtelijke aansprakelijke partij hoger beroep heeft ingesteld om ook hoger beroep in te stellen (“volgappel”).

Indien het hoger beroep tegen de burgerlijke partij is gericht, heeft die ook een  bijkomende termijn van 10 dagen om hoger beroep in te stellen tegen de beklaagden (of de burgerrechtelijk aansprakelijke partij).

Hoger beroep moet steeds ingesteld worden middels een gemotiveerd verzoekschrift.

Hiervoor werd een modelformulier opgesteld bij KB dat verplicht moet gebruikt worden (zie bijlage).

In het verzoekschrift moeten alle grieven in beroep verplicht opgenomen worden. Er kunnen later geen nieuwe grieven opgeworpen worden.

DUS: beroep op het allerlaatste moment is praktisch niet meer haalbaar.

VERJARING STRAFVORDERING

VROEGER:

De schorsing van de verjaring blijft voortduren na het verstekvonnis, tot op de dag waarop de zaak op verzet wordt ingeleid. Indien dit langer dan één jaar is, zal de verjaring opnieuw beginnen lopen na één jaar.

VANAF 01/03/2016:

Indien het verzet onontvankelijk of ongedaan wordt verklaard, wordt de verjaring geschorst gedurende de verzetsprocedure.

RECAPITULATIE

Wat is er belangrijk vanaf 01/03/2016?

  • Bindende conclusietermijnen worden in principe de regel in strafzaken
  • Geen automatisch verzet meer mogelijk in strafzaken
  • Nieuwe termijn voor hoger beroep en enkel middels gemotiveerd verzoekschrift
  • Verjaring geschorst tijdens verzetsprocedure

Opgelet: dit overzicht geeft niet alle wijzigingen weer die de Wet Potpourri II heeft doorgevoerd, maar betreft slechts enkele belangrijke aandachtspunten wat de strafprocedure betreft.