Wanbetaling onderhoudsgeld kinderen

Welke stappen kan u ondernemen als uw ex-echtgenoot of partner het onderhoudsgeld voor de kinderen niet betaalt?

Begin juni 2015 maakte de Federale Overheidsdienst Financiën bekend dat maar liefst 300 miljoen euro aan onderhoudsgeld onbetaald blijft. Een hallucinant cijfer.

Dit cijfer heeft bovendien enkel betrekking op de achterstallen die de Dienst voor Achterstallige Onderhoudsvorderingen (DAVO) tracht te recupereren bij de wanbetalers.
In de praktijk merken we dat slechts een zeer laag percentage van de ouders die met wanbetaling geconfronteerd worden hun weg vinden naar DAVO.

Naast DAVO kan u immers, indien u een vonnis bekwam of het onderhoudsgeld in een notariële akte werd vastgelegd, een beroep doen op een gerechtsdeurwaarder teneinde de tegenpartij tot betaling te dwingen. In allerlaatste optiek kan u zelfs uitvoeringsmaatregelen, zoals een loon beslag, nemen.

Als advocaat kunnen wij u bij deze uitvoering bijstaan.

Gerechtsdeurwaarder

Indien u over een vonnis of een notariële akte beschikt, kan de advocaat de gerechtsdeurwaarder de opdracht geven om een bevel tot betaling doen betekenen of zelfs onmiddellijk de beslagprocedure tegen de onderhoudsplichtige instellen. Daarbij wordt vaak gebruik gemaakt van een bijzonder soort beslag, m.n. een loonbeslag. Bij onderhoudsgeld kan immers het volledige loon worden geïnd. Hetzelfde geldt trouwens voor de werkloosheidsvergoeding of het leefloon van de onderhoudsplichtige.
De kosten van zo’n beslagprocedure kunnen oplopen tot 1.000 euro, maar de onderhoudsplichtige moet ze normaliter betalen. Daar hoort wel een kanttekening bij. Als de onderhoudsplichtige werkelijk niets bezit en de gerechtsdeurwaarder de kosten van beslag niet op hem of haar kan verhalen, draait u zelf voor de kosten op.

Het heeft dus geen zin om beroep te doen op een gerechtsdeurwaarder als de onderhoudsplichtige geen beslagbaar inkomen heeft en geen goederen heeft die ten gelde kunnen worden gemaakt. Als advocaat bepalen wij dan ook welke uitvoeringsmaatregelen in uw geval nuttig zijn en welke niet.
Rechtstreeks bij de werkgever van de onderhoudsplichtige

Als u over een vonnis beschikt waarin de rechter de sommendelegatie toestaat, dient u zich niet tot ene gerechtsdeurwaarder te wenden. In dat geval kan u immers u het loon van uw ex rechtstreeks bij zijn of haar werkgever innen. Als advocaat controleren wij of dergelijke sommendelegatie werd toegestaan. Hiervoor dienen wij te beschikken over het vonnis of arrest dat het onderhoudsgeld toekende.

Weet trouwens dat een sommendelegatie ook kan voor andere bedragen waar de onderhoudsplichtige recht op heeft, zoals kinderbijslag.

De advocaat kan de griffie van de rechtbank waar het vonnis is uitgesproken vragen die beslissing mede te delen aan de werkgever van uw ex. Die kan het vonnis niet naast zich neerleggen en is dan verplicht om de (achterstallige) onderhoudsgelden rechtstreeks aan u over te maken.
Sommendelegatie wordt spijtig genoeg niet steeds toegestaan. De rechters staan zo’n ingrijpende maatregel alleen toe als er een risico bestaat dat uw ex zijn onderhoudsplicht niet vrijwillig of regelmatig zal uitvoeren. Het is de taak van de advocaat om de rechter daarvan tijdens de procedure aangaande het onderhoudsgeld te overtuigen.

Davo

Deze dienst zal uw dossier openen nadat u een vonnis bekwam of beschikt over een akte van een notaris. Bovendien dient u deze documenten eerst te doen betekenen via een gerechtsdeurwaardersexploot aan de onderhoudsplichtige (kostprijs circa 300 euro).
Davo kan u een gedeelte van het achterstallige onderhoudsgeld voorschieten, althans als uw inkomen niet hoger is dan 1.800 euro netto per maand, te vermeerderen met 66 euro per kind ten laste ( het dubbele voor een gehandicapt kind). Het voorschot is beperkt tot 175 euro per maand.
Deze 175 euro is voor de meeste ouders die met wanbetaling geconfronteerd worden een doekje op de bloedende wonde.

Hebt u de aanvraag tot tegemoetkoming bij Davo voor het eerst na 1 januari 2015 ingediend, dan is de tussenkomst van Davo gratis. Uw ex moet de onderhoudsgelden en de achterstallen wel rechtstreeks aan die dienst betalen. Boven op het achterstallige onderhoudsgeld betaalt uw ex Davo 13 procent als compensatie voor de kosten.

Anders is de situatie als u al voor 1 januari een aanvraag tot tegemoetkoming bij Davo had ingediend. Dan moet u wel een deel van de kosten betalen, namelijk 5 procent op het bedrag dat Davo bij de onderhoudsplichtige kan invorderen. Voor aanvragen ingediend voor 1 januari 2015 moet de onderhoudsplichtige 10 procent (in plaats van de huidige 13 procent) betalen.

Belangrijk is dus dat u weet dat als Davo niets kan invorderen, u ook niets hoeft te betalen.

Net als de gerechtsdeurwaarder kan Davo dus het totale leefloon innen. Davo maakt de tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder niet helemaal overbodig.

De raad die wij steevast meegeven aan de rechtszoekende is om de achterstallen niet te laten oplopen. Van zodra er gedurende 3 opeenvolgende maanden geen onderhoudsgeld werd betaald, dient u actie te ondernemen.

Hou er ook rekening mee dat de onderhoudsplichtige mogelijks vakantiegeld ontvangt. Het kan nuttig zijn om uitvoeringsmaatregelen te nemen op het moment dat deze gelden verwacht worden.

Indien u nog vragen zou hebben aarzel dan niet om ons te contacteren op advocaten@verlaw.be

Sofie Longerstay