Voortaan goedkoper schenken

De Vlaamse regering verlaagde de schenkingsrechten (thans wordt het woord schenkbelasting ingevoerd) op vastgoed. Schenkbelasting is de nieuwe naam voor de schenkingsrechten, de belastingen die de ontvanger van een schenking moet betalen.

De Vlaamse regering verlaagde en vereenvoudigde de tarieven voor de schenkbelasting van vastgoed. Behalve de algemene verlaging is er ook een korting voor wie de ontvangen woning energiezuinig zal maken of zal verhuren. De nieuwe tarieven zijn van toepassing sinds 1 juli 2015.
De tarieven van de schenkbelasting worden immers autonoom bepaald door de gewesten. Daardoor zijn er belangrijke verschillen tussen de tarieven die Vlaanderen, Brussel en Wallonië hanteren.

Op welke schenkingen moet Vlaamse schenkbelasting worden betaald? Dat hangt af van de fiscale woonplaats van de schenker. Als die in de laatste vijf jaar voor de schenking het langst in het Vlaams Gewest woonde, moet Vlaamse schenkbelasting worden betaald. Dat betekent dat de Vlaamse tarieven ook gelden als een Vlaming bijvoorbeeld een vakantiehuisje in de Ardennen schenkt.

Toch blijft het schenken van vastgoed nog steeds duurder dan het schenken van roerende goederen zoals geld, effectenportefeuille, beleggingen etc.

Roerende goederen geschonken bij een notariële akte aan 3 of 7% schenkbelasting

Op een schenkingsakte verleden voor een Belgische notaris moet verplicht schenkbelasting in België betaald worden. Het tarief in Vlaanderen bedraagt 3 % voor schenkingen tussen (groot)ouders en (klein)kinderen en tussen partners (gehuwden, wetelijke samenwoners en feitelijke samenwoners die minstens één jaar onafgebroken samenleefden en die een gemeenschappelijke huishouding voerden). Dit vlakke tarief geldt dus ongeacht de waarde van de schenking (i.t.t. de successierechten waar er een progressieve belasting wordt geheven).
Schenkingen tussen andere personen dan de eerstgenoemden worden getaxeerd aan het tarief 7 %.

Uiteraard bent u niet verplicht om te schenken via een notariële schenkingsakte. Indien u echter modaliteiten aan de schenkingsakte wil koppelen of als het gaat om aandelen dan dient u te opteren voor een notariële schenkingsakte. In de andere gevallen kan u gerust opteren voor een handgift of bankgift die in eerste instantie niet wordt getaxeerd.

Handgift/bankgift wordt in eerste instantie niet getaxeerd.
Dergelijke onrechtstreekse schenking is vrijgesteld van schenkbelasting) en is dan ook zeer voordelig.
Met een handgift kunt u alles schenken wat letterlijk van hand tot hand kan gaan: geld, juwelen, kunst, etc.
Een bankgift is een variant waarbij geld of effecten van de ene rekening naar de andere rekening worden overgedragen.

Wil u echter modaliteiten aan deze gift koppelen dan dient u te opteren voor een notariële schenkingsakte. Stel bijvoorbeeld dat u een effectenportefeuille wil schenken via een bankgift maar dat u wel zelf de intresten daarvan wil blijven opstrijken tot zolang u leeft. Dergelijke voorwaarde heeft enkel waarde wanneer zij in ene notariële schenkingsakte wordt opgenomen.

Maar ook als u opteert voor de gratis handgift of bankgift is er toch nog een addertje onder het gras.

Immers, indien de schenker binnen de drie jaren na het doen van de handgift of bankgift overlijdt, dan zal u op deze schenking successierechten (thans erfbelasting) moeten betalen. Hoeveel deze belasting bedraagt hangt af van de hoegrootheid van de schenking en van de andere goederen die u uit de nalatenschap ontvangt. Immers is de erfbelasting een progressieve belasting (i.t.t. de vlakke schenkingstarieven).

Onroerend goed 3 tot 40% schenkbelasting

De schenking van Belgisch vastgoed dient altijd in een notariële akte te gebeuren. Immers dient deze akte overgeschreven te worden op het hypotheekkantoor zodat de eigendomsoverdracht tegensprekelijk wordt aan derden.
De tarieven voor vastgoed hangen af van de waarde van de schenking en de verwantschap. De Vlaamse regering heeft die schenkbelasting recent verlaagd en vereenvoudigd. Het aantal tariefschijven wordt teruggebracht tot vier. Inzake verwantschap zal er alleen nog een onderscheid zijn tussen ‘tarief rechte lijn en partners’ en ‘tarief niet-rechte lijn’. De rechte lijn zijn schenkingen tussen (groot)ouders en (klein)kinderen.
De maximumtarieven voor schenkingen aan mensen met een minder nauwe familieband werden een pak verlaagd. Het nieuwe maximumtarief voor ‘niet-rechte lijn’ wordt 40 % (boven 450.000 euro). Voor 1 juli 2015 liep dit soms op tot 65 procent (schenkingen tussen broer en zus b.v.), en voor schenkingen tussen vreemden (lees zonder familieband) zelfs tot 80 %!

Wie de ontvangen woning energiezuinig zal maken of zal verhuren, krijgt nog een extra korting.

Bouwgronden

Voor het schenken van bouwgronden bestond er al sinds 2003 een tijdelijke gunstregeling. De huidige Vlaamse regering had die al eerder tot 2019 verlengd.
Voor schenkingen tussen (groot)ouders en (klein)kinderen en tussen partners ligt het schenkingstarief voor bouwgrond 2 % lager dan voor de schenking van ander vastgoed.

De voordeeltarieven zijn er tot een heffingsgrondslag van 150.000 euro. Het is nog niet duidelijk wat de impact zal zijn van de geplande tariefverlaging voor ander vastgoed op de gunstregeling voor de schenking van bouwgrond. Er zijn sowieso twee belangrijke voorwaarden: de geschonken kavel moet in het Vlaams Gewest liggen en de begiftigde moet binnen vijf jaar na de schenkingsakte zijn hoofdverblijfplaats in de woning op de geschonken bouwgrond vestigen.

Indien u wil weten of een notariële schenkingsakte in uw geval verplicht is en indien een simulatie wenst van de schenkbelasting, neem gerust contact op met het kantoor.

Het kantoor heeft bovendien contacten met tal van notarissen in West-Vlaanderen zodat wij u met een van hen in contact kunnen brengen.

Wil u weten hoe schenkingen kan integreren in uw globale familiale vermogensplanning, dan spreken bespreken wij dat graag met u.

advocaten@verlaw.be

Sofie Longerstay